Thêm 68 sản phẩm được công nhận OCOP

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 68 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận OCOP, trong đó, có 4 sản phẩm đạt OCOP 4 sao, 64 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, nâng tổng số sản phẩm đạt OCOP lên 144 sản phẩm.

Sản phẩm lạp sườn của Hợp tác xã Tâm Hòa đạt OCOP 4 sao.

Sản phẩm lạp sườn của Hợp tác xã Tâm Hòa đạt OCOP 4 sao.

Các sản phẩm OCOP vừa được công nhận thuộc 46 chủ thể, bao gồm: 14 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác, 2 công ty và 24 hộ sản xuất, kinh doanh. Trong đó, có 61 sản phẩm đăng ký mới; 7 sản phẩm đánh giá lại do hết thời hạn công nhận.

Năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện phân cấp cho UBND cấp huyện đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, ban hành kết quả đánh giá và cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt 3 sao, trình UBND cấp tỉnh đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP 4 sao. Đến nay, toàn tỉnh có 13 sản phẩm OCOP 4 sao, 131 sản phẩm OCOP 3 sao của 91 chủ thể, thuộc 4 nhóm sản phẩm, trong đó 124 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm; 11 sản phẩm thuộc nhóm đồ uống; 6 sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ; 3 sản phẩm thuộc nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và điểm du lịch.

P.V

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/them-68-san-pham-duoc-cong-nhan-ocop-3169380.html