Thanh tra hoạt động kinh doanh vàng trong 45 ngày

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành quyết định thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, các nội dung thanh tra gồm: chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng; chấp hành các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; chấp hành các quy định pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; về kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1-1-2020 đến ngày 15-5-2024, khi cần thiết có thể thanh tra trước hoặc sau thời kỳ nêu trên.

Đoàn thanh tra còn có sự tham gia của đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Công thương. Thời gian thanh tra là 45 ngày. Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra theo đúng quy định của Luật Thanh tra và các quy định có liên quan.

Lam Phương

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202405/thanh-tra-hoat-dong-kinh-doanh-vang-trong-45-ngay-18a5926/