Danh sách 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, tính đến ngày 22-5-2024

Hội nghị Trung ương Chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu bổ sung 4 Ủy viên Bộ Chính trị. Như vậy, Bộ Chính trị khóa XIII hiện gồm có 16 Ủy viên.

TTXVN

Nguồn PLO: https://plo.vn/danh-sach-16-uy-vien-bo-chinh-tri-khoa-xiii-tinh-den-ngay-22-5-2024-post791943.html