Tháng 6, hoàn thành đoạn còn lại cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt

Theo Bộ GTVT, 19km đoạn tuyến còn lại của dự án cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có đặc thù riêng là nền đất yếu nhiều, cần thời gian gia tải.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/thang-6-hoan-thanh-doan-con-lai-cao-toc-dien-chau-bai-vot-121700.htm