Nhớ Bác ngày này, năm xưa: 'Tôi chỉ có một điều ham muốn là làm cho Tổ quốc tôi được độc lập, thống nhất, dân chủ'

Theo Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử ghi lại, ngày 16/7/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh trả lời một nhà báo nước ngoài. Tuy nội dung câu hỏi được Bác trả lời rồi, nhưng với phong cách gần gũi Bác 'sẵn lòng' trả lời để làm rõ hơn nhiều vấn đề, trong đó có nhiều nội dung rất quan trọng.

Ngành văn hóa phải đáp ứng được kỳ vọng của Tổng Bí thư: Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, sử dụng sức mạnh mềm để khẳng định vị thế quốc gia

Chiều ngày 15/7/2024, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt nội dung cuốn sách 'Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc' của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lan tỏa nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa Việt Nam

Chiều 15/7, tại Hà Nội, Bộ VHTT&DL tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt nội dung cuốn sách 'Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nghiên cứu, quán triệt cuốn sách về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 15/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt nội dung cuốn sách 'Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lan tỏa nội dung cuốn sách 'Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 15.7, Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt nội dung cuốn sách 'Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lan tỏa nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát triển văn hóa

Chiều 15/7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt nội dung cuốn sách 'Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lan tỏa nội dung cuốn sách về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 15-7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt nội dung cuốn sách 'Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc' của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nội dung lập trường đàm phán của Pháp tại Hội nghị Geneva là gì?

Pháp chỉ đề cập giải quyết các vấn đề quân sự, lẩn tránh những vấn đề chính trị.

Nội dung lập trường đàm phán của Việt Nam tại Hội nghị Geneva là gì?

Lập trường đàm phán của Việt Nam trong việc giải quyết chiến tranh ở Đông Dương gồm tám điểm.

Kể chuyện làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội

Cuốn sách 'Làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội' do Giáo sư Trần Quốc Vượng và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Thị Hảo biên soạn, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành, gồm hàng chục câu chuyện kể về tài năng sáng tạo của người dân Kẻ Chợ, tạo nên 'trăm nghề', 'trăm phường' đầy tự hào trên mảnh đất nghìn năm văn hiến.

Đẩy mạnh xuất bản sách điện tử lý luận chính trị

Trong 6 tháng đầu năm, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã đẩy mạnh công tác xuất bản, phát hành sách số với nhiều ebook được thực hiện, đẩy mạnh phát hành sách trên môi trường số.

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: Tập trung xây dựng sách phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp

Chiều 12-7, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức sơ kết công tác chuyên môn, công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

Trong 6 tháng cuối năm 2024, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch biên tập, xuất bản; hoàn thành các chỉ tiêu đã được đề ra trong phát hành sách; triển khai thực hiện chất lượng, đúng tiến độ các đề tài, đề án khoa học của Nhà xuất bản.

Đẩy mạnh phát hành sách lý luận chính trị trên nền tảng số

Chiều 12/7, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác chuyên môn, công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Nhớ Bác ngày này, năm xưa: 'Phê bình'

Ngày 12/7/1951, với bút danh C.B, Bác viết bài 'Phê bình'. Trước đó, ngày 20/5/1951, Bác viết bài 'Tự phê bình' đăng trên Báo Nhân Dân số 9. Người giải thích, bài trước nói về tự phê bình. Bài này nói về phê bình. Vì chúng ta phải 'Tiên trách kỷ, hậu trách nhân'.

Ra mắt cuốn sách '50 năm quan hệ Việt - Pháp'

Cuốn sách '50 năm quan hệ Việt - Pháp' khẳng định hai nước Việt - Pháp sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển. Đồng thời, tác giả cuốn sách cũng gợi ý một số giải pháp nhằm giúp quan hệ Việt - Pháp nâng lên một tầm cao mới.

Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống

Nhằm cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu về hoạt động ứng phó, giải quyết vấn đề an ninh phi truyền thống của một số quốc gia trên thế giới, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống trên thế giới và gợi mở đối với Việt Nam (sách chuyên khảo) do PGS-TS Nguyễn Thị Trường Giang chủ biên.

Ra mắt cuốn sách '50 năm quan hệ Việt-Pháp (1973-2023)'

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt cuốn sách '50 năm quan hệ Việt-Pháp (1973-2023)' của Tiến sĩ Võ Minh Hùng.

Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống

Nhằm cung cấp thêm tài liệu nghiên cứu về hoạt động ứng phó, giải quyết vấn đề an ninh phi truyền thống của một số quốc gia trên thế giới, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách 'Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống trên thế giới và gợi mở đối với Việt Nam' (sách chuyên khảo) do PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang chủ biên.

Ứng phó và quản trị hiệu quả các vấn đề an ninh phi truyền thống

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, mối đe dọa an ninh phi truyền thống đối với các quốc gia ngày càng đa dạng và phức tạp, phạm vi ảnh hưởng ngày càng lớn, đặt ra yêu cầu phải cập nhật mới các tri thức, kinh nghiệm ứng phó của thế giới cũng như tăng cường hợp tác quốc tế để xử lý.

Cuốn sách góp phần làm rõ bản sắc, hoạch định đường hướng xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam

Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nhằm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sự lãnh đạo của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức biên tập, xuất bản nhiều ấn phẩm quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Huyện Định Quán: Chào cờ gắn với sinh hoạt dưới cờ

Nhằm làm phong phú thêm nội dung, hình thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Định Quán đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện mô hình tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ hàng tuần.

Nữ trí thức có nhiều ảnh hưởng trong Cách mạng Tháng Tám ở Gia Lai

Trong những công trình nghiên cứu lịch sử Đảng bộ tỉnh và một số huyện có sự kiện liên quan, nhân vật phụ trách công tác phụ nữ của tỉnh sau Cách mạng Tháng Tám được ghi nhận là Lê Thị Trinh.

'Nếu ở địa vị tôi, ông sẽ có thái độ như thế nào?'

Năm 2013, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cho ra mắt cuốn sách 'Hoàng Minh Giám - Người con của thế hệ vàng'. Trong đó có một câu chuyện rất đặc biệt, mà thế hệ hôm nay cần biết để hiểu thêm tầm vóc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà giáo 81 tuổi dạy ngoại ngữ miễn phí cho trẻ khuyết tật

Gần 70 năm theo học và giảng dạy ngôn ngữ Trung Quốc, bà Bùi Phương Dung được biết bao thế hệ học trò gọi thân thương là 'bà giáo tiếng Trung' bởi sự nhiệt huyết, gắn bó với nghề.

Tìm hiểu về các biện pháp trừng phạt kinh tế như một công cụ chiến tranh hiện đại

Để cung cấp cho bạn đọc một bức tranh toàn cảnh về nguồn gốc hình thành và cách vận hành của vũ khí kinh tế xuyên suốt giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới cho đến tận ngày nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ hai cuốn sách 'Vũ khí kinh tế: Sự trỗi dậy của các biện pháp trừng phạt kinh tế như một công cụ chiến tranh hiện đại' của tác giả Nicholas Mulder, do Yale University Press (Hoa Kỳ) xuất bản năm 2022.

Tìm hiểu sự trỗi dậy của các biện pháp trừng phạt kinh tế qua cuốn sách của Nicholas Mulder

Với mong muốn cung cấp cho bạn đọc một bức tranh toàn cảnh về nguồn gốc hình thành và cách vận hành của vũ khí kinh tế xuyên suốt giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới cho đến tận ngày nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ hai cuốn sách 'Vũ khí kinh tế: Sự trỗi dậy của các biện pháp trừng phạt kinh tế như một công cụ chiến tranh hiện đại' của tác giả Nicholas Mulder, do Yale University Press (Hoa Kỳ) xuất bản năm 2022.

TPHCM quán triệt tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về ngoại giao mang đậm bản sắc 'cây tre Việt Nam'

Ngày 2-7, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt tác phẩm 'Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc 'cây tre Việt Nam'', của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cảm nhận lý tưởng sống cao đẹp, tình yêu lứa đôi trong sáng của người lính qua cuốn sách 'Trở về trong giấc mơ'

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách 'Trở về trong giấc mơ' được nhà văn Đặng Vương Hưng sưu tầm, tuyển chọn, tập hợp từ những trang nhật ký của Liệt sĩ Trần Minh Tiến viết trong khoảng thời gian từ tháng 11/1966 đến tháng 3/1968.

'Trở về trong giấc mơ'- câu chuyện cảm động về mối tình thời chiến

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ấn hành cuốn sách Trở về trong giấc mơ . Đó là câu chuyện cảm động về mối tình thời chiến của cầu thủ bóng đá trẻ với nữ diễn viên xinh đẹp của đoàn văn công xung kích.

Bài 1: Để đi xa, bền vững và nhân văn phải bằng văn hóa

Lời Tòa soạn: Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11.6.1948 -11.6.2024) và 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2024), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt bạn đọc cuốn sách 'Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Để góp phần tổng kết và phát triển 40 năm Đổi mới trên phương diện văn hóa, Báo Đại biểu Nhân dân giới thiệu loạt bài của TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, xung quanh chủ đề 'Tư duy, tầm nhìn và quyết sách chiến lược của Đảng về văn hóa - từ những tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng'.

Nhớ Bác ngày này, năm xưa: 'Cán bộ trẻ có tài, có đức thì phải mạnh dạn đề bạt'

Theo Hồ Chí Minh Biên niên tiểu sử, trong Biên bản Hội nghị Bộ Chính trị lưu tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, phông Ban Chấp hành Trung ương, khóa III, ngày 30/6/1961, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III thông qua Nghị quyết kiểm điểm sự lãnh đạo của Trung ương ba năm qua, Bác có bài phát biểu quan trọng, nhấn mạnh nhiều nội dung, trong đó, về công tác xây dựng Đảng, Người nói: 'Cán bộ trẻ có tài, có đức thì phải mạnh dạn đề bạt'.

Tái bản cuốn sách 'Thủ tướng Phan Văn Khải và những quyết sách chiến lược'

Cuốn sách thể hiện những hoạt động nổi bật nhất của Thủ tướng Phan Văn Khải trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, giáo dục, ngoại giao qua các tài liệu, tư liệu được chọn lọc từ lưu trữ quốc gia.

Tuyển chọn tài liệu lưu trữ về cố Thủ tướng Phan Văn Khải

Nhằm làm rõ những quyết sách chiến lược và đóng góp của đồng chí Phan Văn Khải vào thành tựu chung của đất nước, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản cuốn sách 'Thủ tướng Phan Văn Khải và những quyết sách chiến lược' (Tuyển chọn tài liệu lưu trữ).

Phối hợp xuất bản sách, tài liệu về xây dựng Đảng

Sáng 28/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa giai đoạn 2024-2030.

Phối hợp xuất bản sách, tài liệu về xây dựng Đảng

Sáng 28/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa giai đoạn 2024-2030.

Tăng cường công tác xuất bản và tuyên truyền về xây dựng Đảng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 28/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2030. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo hai cơ quan.

Giá trị lý luận, thực tiễn to lớn hai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND

Sáng 28.6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học 'Hai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa và đối ngoại - Giá trị lý luận, thực tiễn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân'.

Tọa đàm khoa học tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa và đối ngoại

Ngày 28/6, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học 'Hai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa và đối ngoại - Giá trị lý luận, thực tiễn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân'. Cuộc tọa đàm được tổ chức trực tuyến đến công an các đơn vị, địa phương.

Đảng ủy Công an TƯ tọa đàm về hai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng nay (28/6) tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Công an Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học trực tuyến 'Hai tác phẩm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa và đối ngoại – Giá trị lý luận thực tiễn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân'.

Giá trị tác phẩm của Tổng Bí thư với lực lượng công an nhân dân

Sáng 28/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức tọa đàm với chủ đề 'hai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa và đối ngoại - Giá trị lý luận, thực tiễn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân nhân. Hội thảo có sự tham gia của hơn 100 đại biểu tại điểm cầu chính và kết nối với 63 điểm cầu công an các tỉnh, thành phố.

Tọa đàm hai tác phẩm của Tổng Bí thư đối với lực lượng CAND

Sáng nay 28/6, tại Hà Nội, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học 'Hai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa và đối ngoại - Giá trị lý luận, thực tiễn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân', với sự tham dự của hơn 100 đại biểu và đại diện các đơn vị tại 63 điểm cầu Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hai tác phẩm của Tổng Bí thư về lực lượng CAND

Hôm nay, 28/6, Tọa đàm khoa học 'Hai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa đối ngoại - Giá trị lý luận, thực tiễn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND' đã được Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức.

Lan tỏa giá trị lý luận và thực tiễn trong hai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 28-6, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Tọa đàm khoa học 'Hai tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về văn hóa và đối ngoại, ngoại giao - Giá trị lý luận, thực tiễn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân'.

Trải nghiệm cảnh sắc 'Sa Pa giữa trời mây trắng'

Cuốn sách 'Sa Pa giữa trời mây trắng' góp phần quảng bá rộng rãi hơn nữa vẻ đẹp của Sa Pa đến du khách trong và ngoài nước, cũng như đem lại cho bạn đọc những cảm nhận về một Sa Pa tươi mới, đa sắc, phát triển nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp trong trẻo, hiền hòa của mảnh đất và con người vùng Tây Bắc Tổ quốc.

Tăng trưởng kinh tế xanh chủ yếu từ ngành năng lượng

Ngày 26-6, tại Nam Định, Báo Nhân Dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Tỉnh ủy Nam Định phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia 'Phát triển kinh tế xanh-Lý luận và thực tiễn'.

'Phát triển kinh tế xanh - Lý luận và thực tiễn'

Là chủ đề Hội thảo khoa học quốc gia, do Tỉnh ủy Nam Định phối hợp Báo Nhân Dân, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức ngày 26/6 tại TP Nam Định.