Khu di tích lịch sử Chi Lăng: Di sản bị lãng quên?

Khu di tích lịch sử Chi Lăng: Di sản bị lãng quên?

Đề nghị xây dựng hồ sơ công nhận ải Chi Lăng là di tích Quốc gia đặc biệt

Đề nghị xây dựng hồ sơ công nhận ải Chi Lăng là di tích Quốc gia đặc biệt

Hội thảo khoa học 'Khu di tích lịch sử Chi Lăng – Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy'

Hội thảo khoa học 'Khu di tích lịch sử Chi Lăng – Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy'

Khu di tích lịch sử Chi Lăng - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy

Khu di tích lịch sử Chi Lăng - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy

Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp tổ chức hội thảo về Khu di tích Chi Lăng, Lạng Sơn

Bảo tàng Lịch sử quốc gia phối hợp tổ chức hội thảo về Khu di tích Chi Lăng, Lạng Sơn

Phát huy những giá trị của vùng đất lịch sử Chi Lăng

Phát huy những giá trị của vùng đất lịch sử Chi Lăng

Phấn đấu đưa Khu di tích lịch sử Chi Lăng thành Di tích Quốc gia đặc biệt

Phấn đấu đưa Khu di tích lịch sử Chi Lăng thành Di tích Quốc gia đặc biệt