Gần 99% diện tích đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Sở TN&MT, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận hơn 30.800 hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; trong đó đã giải quyết hơn 23.780 hồ sơ, đang giải quyết khoảng 3.170 hồ sơ, trả lại UBND cấp xã hoặc người sử dụng đất để bổ sung hơn 3.850 hồ sơ.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã cấp được gần 583.195 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, với diện tích hơn 368.667ha trên diện tích đủ điều kiện cần cấp giấy chứng nhận là 372.570ha (đạt 98,95%). Trong đó, đất sản xuất nông nghiệp đạt 98,99%; đất lâm nghiệp đạt 98,92%; đất ở tại nông thôn đạt 99,87%; đất ở tại đô thị đạt 99,89%; đất chuyên dùng đạt 99,92%; đất tôn giáo, tín ngưỡng đạt 92,29%…

Đối với hồ sơ cấp đổi, cấp lại, đăng ký biến động, cơ quan chức năng đã tiếp nhận gần 26.755 hồ sơ; trong đó đã giải quyết gần 21.970 hồ sơ, đang giải quyết tại các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai hơn 2.265 hồ sơ, trả lại UBND cấp xã hoặc người sử dụng đất để bổ sung gần 2.520 hồ sơ.

Sở TN&MT đang đẩy mạnh công tác kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu, phấn đấu 6 tháng cuối năm 2024 là 5.000 hồ sơ, tỉ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 95%.

NGỌC NHƯ

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/82/317638/gan-99-dien-tich-du-dieu-kien-duoc-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat.html