Trợ cấp lần đầu chỉ tính hưởng một lần

Cán bộ, công chức, viên chức đến nhận công tác lần đầu ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu và chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bà Lê Vân (Quảng Ngãi) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn giải quyết chế độ trợ cấp lần đầu cho trường hợp sau:

Ông Nguyễn Văn A là viên chức, được phân công công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ tháng 9/2010 đến tháng 8/2015. Theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, ông A được hưởng đủ 60 tháng phụ cấp thu hút. Tuy nhiên, ông A không được hưởng trợ cấp lần đầu do công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trước ngày 1/3/2011.

Từ tháng 9/2015 đến tháng 5/2017, ông A tiếp tục công tác ở vùng đặc biệt khó khăn nên được hưởng 0,5 phụ cấp lâu năm theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Từ tháng 6/2017 đến tháng 7/2023, khu vực này thoát khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên ông A không được nhận phụ cấp lâu năm.

Tháng 8/2023, ông A chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khác nên tiếp tục được nhận phụ cấp lâu năm theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ. Tuy nhiên, ông vẫn chưa được nhận trợ cấp lần đầu theo Nghị định này.

Bà Vân hỏi, khi điều chuyển công tác như nêu trên, ông A có được nhận trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Trợ cấp lần đầu được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và được hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính. Kể từ ngày 1/12/2019, thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 8/10/2019 của Chính phủ.

Căn cứ quy định nêu trên, cán bộ, công chức, viên chức đến nhận công tác lần đầu ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng trợ cấp lần đầu và chỉ thực hiện một lần trong tổng thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi. Vì vậy, đề nghị bà Lê Vân liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Ngãi (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

Chinhphu.vn

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/tro-cap-lan-dau-chi-tinh-huong-mot-lan-102240520095302723.htm