Phát triển kinh tế rừng ở các tỉnh miền núi phía bắc

Trong nhiều năm qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, bảo...