Phát huy vai trò của Công đoàn trong việc tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 44/KH-LĐLĐ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc 'Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh' (Chỉ thị số 30) trong các cấp Công đoàn Thủ đô.

Theo đó, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tập trung quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cụ thể hóa triển khai thực hiện Chỉ thị số 30 trong thực hiện những nội dung trọng tâm của tổ chức Công đoàn.

Thời gian tới, LĐLĐ thành phố Hà Nội tiếp tục đầu tư xây dựng các "Tủ sách Công đoàn" tại Tổ Tự quản khu nhà trọ công nhân, Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Thời gian tới, LĐLĐ thành phố Hà Nội tiếp tục đầu tư xây dựng các "Tủ sách Công đoàn" tại Tổ Tự quản khu nhà trọ công nhân, Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thực của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu về nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác ưu thế của mạng xã hội trong công tác tuyên truyền.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ người lao động. Trong đó, các cấp Công đoàn tăng cường và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong CNVCLĐ; bồi dưỡng hạt nhân văn hóa cơ sở; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại nơi làm việc, nơi có đông công nhân lao động cư trú.

Duy trì, rà soát, khảo sát, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ Tự quản khu nhà trọ công nhân, Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, Cụm văn hóa thể thao; tiếp tục đặt mua Báo Lao động, Báo Lao động Thủ đô cung cấp báo miễn phí cho các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân; tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong CNVCLĐ; tổ chức cuộc thi viết “Lao động Thủ đô suy nghĩ hay, hành động đẹp”…

Các cấp Công đoàn Thủ đô tăng cường chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; tạo điều kiện để người lao động được thường xuyên học tập, nâng cao trình độ, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp…

Song song với việc triển khai những nội dung trên, các cấp Công đoàn Thủ đô cũng sẽ chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; xây dựng các mô hình đoàn viên, CNVCLĐ tham gia thực hiện Quy tắc ứng xử nơi làm việc và nơi công cộng; định kỳ đánh giá kết quả triển khai Chỉ thị số 30 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Mạnh Quân

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/phat-huy-vai-tro-cua-cong-doan-trong-viec-tham-gia-xay-dung-nguoi-ha-noi-thanh-lich-van-minh-172288.html