Di tích quốc gia đặc biệt cảnh báo cháy rừng cấp 5

Đền Cao An Phụ, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, nằm trên dãy núi An Phụ, được bao bọc xung quanh bởi rừng tự nhiên của dãy núi An Phụ. Hiện đang là mùa hanh khô, nơi đây tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao, cảnh báo ở cấp độ 5. Quần thể di tích, lịch sử và danh thắng An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương, là một trong 85 di sản quốc gia đặc biệt được xếp hạng.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/di-tich-quoc-gia-dac-biet-canh-bao-chay-rung-cap-5-102925.htm