Danh sách 16 Ủy viên Bộ Chính trị

Sau khi bầu bổ sung 4 ủy viên, Bộ Chính trị hiện có 16 người. Trước đó, đầu nhiệm kỳ khóa XIII có 18 người được bầu vào Bộ Chính trị, sau đó 6 người thôi nhiệm vụ

Trình bày: Anh Thanh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/danh-sach-16-uy-vien-bo-chinh-tri-196240517105944434.htm