Trung tá Phan Chí Công với mô hình 'Trên làm gương mẫu mực'

Trung tá Phan Chí Công, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 926 đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình 'Trên làm gương mẫu mực'. Kế hoạch sau khi được cấp ủy chi bộ, đảng bộ đóng góp, thống nhất thông qua, đồng chí đã tổ chức thực hiện trong toàn đơn vị.

HỮU HIỆP (thực hiện)

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh/trung-ta-phan-chi-cong-voi-mo-hinh-tren-lam-guong-mau-muc-37464.html