Trần Đề (Sóc Trăng): Đẩy mạnh triển khai các mô hình hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới

Trong thời gian qua, Hội LHPN huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) đã nỗ lực triển khai thực hiện Dự án 8 và đã đạt được một số kết quả.

 Hội LHPN huyện Trần Đề hỗ trợ kinh phí cho Địa chỉ tin cậy để mua sắm trang thiết bị cần thiết hỗ trợ nạn nhân

Hội LHPN huyện Trần Đề hỗ trợ kinh phí cho Địa chỉ tin cậy để mua sắm trang thiết bị cần thiết hỗ trợ nạn nhân

Tại huyện Trần Đề, Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em", giai đoạn 2021-2025 được thực hiện tại 16 ấp thuộc 7 xã và 1 thị trấn.

Trong năm 2023, bám sát nội dung, yêu cầu của chương trình, các văn bản hướng dẫn, kế hoạch thực hiện của Dự án 8, Hội LHPN huyện Trần Đề đã nỗ lực triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả.

Cụ thể, Hội đã tập triển khai 4 nội dung chính trong Dự án 8, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, phong phú đa dạng. Qua đó, đã cấp phát trên 5.550 tờ rơi, 240 áp phích, trên 36.600 tờ bướm, 2.500 các tài liệu.

Bên cạnh đó, Hội xây dựng và nhân rộng các mô hình cách làm hay, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Đồng thời, đã củng cố, thành lập mới 16 mô hình truyền thông tại cộng đồng, 8 địa chỉ tin cậy, 5 câu lạc bộ Thủ lĩnh của sự thay đổi.

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng lồng ghép giới cho trưởng ấp, người có uy tín tại cộng đồng

Tập huấn bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng lồng ghép giới cho trưởng ấp, người có uy tín tại cộng đồng

Theo Hội LHPN huyện Trần Đề, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Dự án 8, trong năm 2024, Hội đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng. Tổ chức hội thi, liên hoan chia sẻ các mô hình sáng tạo, hiệu quả góp phần xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình và mua bán phụ nữ, trẻ em tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh triển khai các mô hình hỗ trợ thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chú trọng nâng cao năng lực cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số và nâng cao năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ trong hệ thống trưởng ấp, người có uy tín cộng đồng.

Mộc Miên

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tran-de-soc-trang-no-luc-trien-khai-thuc-hien-du-an-8-2024052216065209.htm