Thiêng liêng và xúc động cầu truyền hình 'Hồ Chí Minh – Sáng ngời ý chí Việt Nam'

Thiêng liêng và xúc động cầu truyền hình 'Hồ Chí Minh – Sáng ngời ý chí Việt Nam'

Tối 18/5, cầu truyền hình 'Hồ Chí Minh – Sáng ngời ý chí Việt Nam' đã diễn ra tại 5 điểm cầu là những nơi...
Cầu truyền hình 'Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam'

Cầu truyền hình 'Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam'

Cầu truyền hình 'Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam'

Cầu truyền hình 'Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam'

Xúc động, ấn tượng cầu truyền hình: 'Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam'

Xúc động, ấn tượng cầu truyền hình: 'Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam'

Cầu truyền hình đặc biệt 'Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam'

Cầu truyền hình đặc biệt 'Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam'

'Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam'

'Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam'

Hồ Chí Minh – Sáng ngời ý chí Việt Nam

Tái hiện 'Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam' bằng 5 điểm cầu truyền hình

Cầu truyền hình 'Hồ Chí Minh – Sáng ngời ý chí Việt Nam'

Cầu truyền hình 'Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam'