Nâng tỷ trọng giao dịch công nghệ từ các viện, trường đạt trên 40% vào năm 2030

  7 liên quanGốc

  Theo Quyết định số 1158/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 13-7-2021 về việc ban hành Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030, thì đến năm 2025, Việt Nam đặt mục tiêu đạt tỷ trọng giao dịch công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học trong nước đạt trên 35% trong tổng giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước. Để hỗ trợ các hoạt động giao dịch, sẽ hình thành 80 tổ chức trung gian và 3 mạng lưới các tổ chức trung gian chuyên sâu cho 3 ngành hàng xuất khẩu chủ lực.

  Đến năm 2030, các mức chỉ tiêu này được gia tăng, trong đó tỷ trọng giao dịch công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học Việt Nam đạt trên 40% trong tổng giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước và hình thành 240 tổ chức trung gian và 6 mạng lưới tổ chức trung gian chuyên sâu cho 6 ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Đồng thời, số hóa các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ có tiềm năng thương mại hóa trên thị trường; hiện đại hóa hệ thống hạ tầng quốc gia của thị trường khoa học và công nghệ, kết nối hiệu quả với mạng lưới tổ chức trung gian khu vực và toàn cầu.

  Hằng Thu

   Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/oto-xemay/1006526/nang-ty-trong-giao-dich-cong-nghe-tu-cac-vien-truong-dat-tren-40-vao-nam-2030