Hỗ trợ địa phương thu gom xử lý pin

Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, các nhà sản xuất, nhập khẩu pin sử dụng một lần có trách nhiệm đóng góp tài chính (1% doanh thu) vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn, trong đó có pin.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ho-tro-dia-phuong-thu-gom-xu-ly-pin-102895.htm