Đánh giá chuyển đổi số trường đại học bằng những tiêu chí nào?

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục đại học, nhằm mục đích thúc đẩy chuyển đổi số ở các cơ sở này và áp dụng cho các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ.

 Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, đánh giá ngoài và công nhận mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, đánh giá ngoài và công nhận mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục đại học

Việc ban hành bộ chỉ số và các tiêu chí còn nhằm theo dõi đánh giá khách quan, thực chất, công bằng kết quả chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học; phát hiện các điển hình, mô hình chuyển đổi số làm tốt để nhân rộng, tạo phong trào thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục đại học.

Theo Quyết định, cấu trúc của Bộ chỉ số gồm 2 nhóm tiêu chí thành phần. Trong đó, nhóm tiêu chí "Chuyển đổi số trong đào tạo" gồm các nội dung: Có ban hành kế hoạch đào tạo trực tuyến; Có ban hành quy chế đào tạo trực tuyến (Triển khai đào tạo trực tuyến trực tiếp qua phần mềm như Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, phần mềm tương đương khác); triển khai hệ thống thư viện điện tử/thư viện số đáp ứng yêu cầu quy định; tổ chức thi, kiểm tra trên máy tính (trên phòng máy tính nối mạng LAN); ban hành quy chế thi, kiểm tra trên máy tính; tỷ lệ môn học/học phần được tổ chức thi, kiểm tra trên máy tính; tỉ lệ giảng viên có thể khai thác sử dụng được các phần mềm, công cụ nhằm đổi mới phương pháp dạy học; tỉ lệ giảng viên có thể xây dựng được học liệu số, bài giảng điện tử…

Còn nhóm tiêu chí "Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục đại học" gồm các nội dung: Có triển khai văn phòng điện tử (văn bản điện tử, hồ sơ công việc, chữ ký số,...); Có triển khai các dịch vụ phục vụ người học (Tuyển sinh online, đăng ký học tín chỉ, đăng ký và báo cáo kết quả thực tập, tra cứu thông tin và kết quả học tập, các dịch vụ liên quan đến xác nhận của cơ sở giáo dục đại học, đóng học phí, dịch vụ liên quan đến thư viện, dịch vụ liên quan đến ký túc xá, văn bằng chứng chỉ, sinh viên sau tốt nghiệp...); có triển khai dịch vụ thu phí dịch vụ giáo dục theo hình thức không dùng tiền mặt…

3 mức độ chuyển đổi số giáo dục

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mức chưa đáp ứng: Tổng điểm của mỗi nhóm tiêu chí dưới 50. Ở mức này, cơ sở giáo dục đại học chưa đáp ứng các yêu cầu cơ bản về triển khai chuyển đổi số.

Mức đáp ứng cơ bản: Tổng điểm của mỗi nhóm tiêu chí từ 50 đến 75. Ở mức này, các cơ sở giáo dục đại học đã đáp ứng yêu cầu cơ bản về triển khai chuyển đổi số.

Mức đáp ứng tốt: Tổng điểm của mỗi nhóm tiêu chí trên 75. Ở mức này, các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản và một số yêu cầu nâng cao về triển khai chuyển đổi số.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Công nghệ thông tin chủ trì) tổ chức kiểm tra, đánh giá ngoài và công nhận mức độ chuyển đổi số của các cơ sở giáo dục đại học; công bố kết quả đánh giá trên Cổng thông tin điện tử./.

Anh Lê

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/danh-gia-chuyen-doi-so-truong-dai-hoc-bang-nhung-tieu-chi-nao-post163525.html