Công nhận di tích Quốc gia Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến

Công nhận di tích Quốc gia Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến

Công nhận di tích Quốc gia Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến

Công nhận di tích Quốc gia Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến

Sơn La đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến

Sơn La đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến

Sơn La đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến

Sơn La đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến

Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến được xếp hạng Di tích quốc gia

Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến được xếp hạng Di tích quốc gia

Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến được xếp hạng Di tích quốc gia

Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến được xếp hạng Di tích quốc gia

Những kỷ vật Tây Tiến

Những kỷ vật Tây Tiến

Xếp hạng quốc gia di tích lịch sử Trung đoàn Tây Tiến

Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến được xếp hạng di tích quốc gia

Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến được xếp hạng di tích quốc gia

Di tích lịch sử Trung đoàn Tây Tiến được xếp hạng di tích quốc gia

Di tích lịch sử Trung đoàn Tây Tiến được xếp hạng di tích quốc gia

Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến được xếp hạng di tích quốc gia

Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến được xếp hạng di tích quốc gia

Di tích lịch sử Trung đoàn Tây Tiến được xếp hạng di tích quốc gia

Di tích lịch sử Trung đoàn Tây Tiến được xếp hạng di tích quốc gia

Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến được xếp hạng di tích quốc gia

Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến được xếp hạng di tích quốc gia

Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến được xếp hạng di tích quốc gia

Địa điểm lưu niệm Trung đoàn Tây Tiến được xếp hạng di tích quốc gia