Công bố kết quả Cuộc thi viết 'Khoảnh khắc vô giá cùng VietinBank'

Công bố kết quả Cuộc thi viết 'Khoảnh khắc vô giá cùng VietinBank'

Người đầu tiên xin nghỉ hưu sớm: Tư duy tôi không theo kịp thời 4.0

Người đầu tiên xin nghỉ hưu sớm: Tư duy tôi không theo kịp thời 4.0

Đà Nẵng: Bầu, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt

Đà Nẵng: Bầu, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt

Đà Nẵng bầu, bổ nhiệm một loạt chức danh chủ chốt

Đà Nẵng bầu, bổ nhiệm một loạt chức danh chủ chốt

Sự kiện 24/7: Cử tri kiến nghị QH cần có nghị quyết về Thủ Thiêm

Sự kiện 24/7: Cử tri kiến nghị QH cần có nghị quyết về Thủ Thiêm

Cán bộ đầu tiên của Đà Nẵng nghỉ hưu trước tuổi đã được hỗ trợ 160 triệu đồng

Cán bộ đầu tiên của Đà Nẵng nghỉ hưu trước tuổi đã được hỗ trợ 160 triệu đồng

Đà Nẵng miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều chức danh chủ chốt

Đà Nẵng miễn nhiệm, bầu bổ sung nhiều chức danh chủ chốt

HĐND TP.Đà Nẵng miễn nhiệm, bầu bổ sung hàng loạt chức danh chủ chốt

HĐND TP.Đà Nẵng miễn nhiệm, bầu bổ sung hàng loạt chức danh chủ chốt

HĐND TP.Đà Nẵng miễn nhiệm, bầu bổ sung hàng loạt chức danh chủ chốt

HĐND TP.Đà Nẵng miễn nhiệm, bầu bổ sung hàng loạt chức danh chủ chốt

Bầu các chức danh chủ chốt HĐND, Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng

Bầu các chức danh chủ chốt HĐND, Ủy viên UBND thành phố Đà Nẵng

Đà Nẵng: Họp HĐND TP bất thường miễn nhiệm và bầu nhiều nhân sự

Đà Nẵng: Họp HĐND TP bất thường miễn nhiệm và bầu nhiều nhân sự

HĐND thành phố Đà Nẵng họp bất thường kiện toàn nhân sự

HĐND thành phố Đà Nẵng họp bất thường kiện toàn nhân sự

Đà Nẵng thay đổi nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng thay đổi nhiều cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng thay đổi hàng loạt chức danh nhân sự chủ chốt

Đà Nẵng thay đổi hàng loạt chức danh nhân sự chủ chốt

Đà Nẵng kiện toàn hàng loạt vị trí cán bộ chủ chốt

Đà Nẵng kiện toàn hàng loạt vị trí cán bộ chủ chốt

Nhân sự mới tại HĐND TP Đà Nẵng

Nhân sự mới tại HĐND TP Đà Nẵng

Họp bất thường, HĐND Đà Nẵng kiện toàn bộ máy lãnh đạo: PGĐ Sở Du lịch thành tân Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách

Họp bất thường, HĐND Đà Nẵng kiện toàn bộ máy lãnh đạo: PGĐ Sở Du lịch thành tân Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách