Chăm lo học sinh vùng khó ở Yên Bái

Chăm lo học sinh vùng khó ở Yên Bái

Yên Bái là tỉnh miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm gần 56%, đời sống còn khó khăn, cho nên...