Tập trung hoàn thành công việc, nhất là các nội dung thẩm tra

Tập trung hoàn thành công việc, nhất là các nội dung thẩm tra

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan hữu quan bám sát dự kiến nội dung chương trình của phiên họp để tổ...
Đưa ra các biện pháp hữu hiệu hơn trong việc giải quyết kiến nghị cử tri

Đưa ra các biện pháp hữu hiệu hơn trong việc giải quyết kiến nghị cử tri

Khai mạc Phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc phiên họp thứ 45 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi

Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Luật Tổ chức Quốc hội sửa đổi

Thông tin tranh luận phải chính xác

Thông tin tranh luận phải chính xác