CAO BẰNG: KHÁT VỌNG VƯƠN XA TỪ CỘI NGUỒN PÁC BÓ

CAO BẰNG: KHÁT VỌNG VƯƠN XA TỪ CỘI NGUỒN PÁC BÓ

Những ngày đầu năm mới 2021, chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động khi được lên thăm Cao Bằng, cái nôi của...

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Thông qua 2 Nghị quyết về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

Thông qua 2 Nghị quyết về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

Chuẩn bị cho ý kiến Dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước

Chuẩn bị cho ý kiến Dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẠI TỈNH CAO BẰNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC CỦA QUỐC HỘI THĂM VÀ TẶNG QUÀ TẠI TỈNH CAO BẰNG

HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIV

HÌNH ẢNH PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIV

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIV

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔNG KẾT NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHÓA XIV

LỄ TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CHO LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI VÀ ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

LỄ TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CHO LÃNH ĐẠO QUỐC HỘI VÀ ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Đảng bộ Văn phòng Quốc hội cần làm tốt công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đảng bộ Văn phòng Quốc hội cần làm tốt công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Đảng bộ Văn phòng Quốc hội triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đảng bộ Văn phòng Quốc hội triển khai nhiệm vụ năm 2021

Văn phòng Quốc hội tập trung làm tốt công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Văn phòng Quốc hội tập trung làm tốt công tác phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI YÊU CẦU VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TIẾP TỤC NỖ LỰC, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO HƠN NỮA ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI YÊU CẦU VĂN PHÒNG QUỐC HỘI TIẾP TỤC NỖ LỰC, CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO HƠN NỮA ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI

Khát vọng của đồng bào và kỳ vọng của Quốc hội

Khát vọng của đồng bào và kỳ vọng của Quốc hội

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP: TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP: TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐBQH LẠNG SƠN KHÓA XIV

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ ĐẦU TIÊN BẦU QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN ĐBQH LẠNG SƠN KHÓA XIV

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, xuất sắc

Tuyên dương 145 học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu

Tuyên dương 145 học sinh dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Tuyên dương 145 học sinh, sinh viên và thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu

Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi Thủ đô căn cơ, bền vững

Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi Thủ đô căn cơ, bền vững

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI DỰ LỄ TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG CỦA NHÀ NƯỚC VÀ BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Tiếp tục khẳng định vai trò của KH&CN trong phát triển KT-XH miền núi

Tiếp tục khẳng định vai trò của KH&CN trong phát triển KT-XH miền núi

ỦY BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 16

ỦY BAN TƯ PHÁP CỦA QUỐC HỘI HỌP PHIÊN TOÀN THỂ LẦN THỨ 16

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước

'Phân công người giàu giúp người nghèo, vùng giàu giúp vùng nghèo'

'Phân công người giàu giúp người nghèo, vùng giàu giúp vùng nghèo'

Phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng miền núi, dân tộc

Phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng miền núi, dân tộc

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tập trung phát triển bao trùm toàn diện và bền vững cho giảm nghèo

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tập trung phát triển bao trùm toàn diện và bền vững cho giảm nghèo

Cần đặt trọng tâm vào chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể

Cần đặt trọng tâm vào chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể

Đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình

Đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện chương trình

Nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực; tạo việc làm đầy đủ; phát triển hệ thống trợ giúp xã hội toàn diện, đa tầng

Nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực; tạo việc làm đầy đủ; phát triển hệ thống trợ giúp xã hội toàn diện, đa tầng

Một số vấn đề cần quan tâm khi triển khai các chương trình, dự án tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội

Một số vấn đề cần quan tâm khi triển khai các chương trình, dự án tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội

HỘI THẢO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KT-XH, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS & MN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH THANH HÓA, NGHỆ AN, HÀ TĨNH

HỘI THẢO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KT-XH, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS & MN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH THANH HÓA, NGHỆ AN, HÀ TĨNH

Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh

Chương trình nghệ thuật 'Ngọc Lặc khát vọng phát triển' chào mừng Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Chương trình nghệ thuật 'Ngọc Lặc khát vọng phát triển' chào mừng Hội thảo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi công Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện - Thanh Hóa I

Khởi công Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện - Thanh Hóa I

ĐỀ XUẤT ĐỂ CÁC ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN CHO ỨNG CỬ VIÊN LÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

ĐỀ XUẤT ĐỂ CÁC ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI THỰC HIỆN LẤY Ý KIẾN CHO ỨNG CỬ VIÊN LÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN PHÁT BIỂU BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 51 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN PHÁT BIỂU BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 51 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Bế mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội