'Biên giới là quê hương'...

Tình yêu, hạnh phúc đã giúp các anh chắc tay súng, vững tâm công tác, bảo vệ vững chắc từng tấc đất của Tổ quốc.