Rưng rưng nhìn lại những bút tích vô giá của Bác Hồ

Không khỏi xúc động khi nhìn lại những dòng chữ được Bác Hồ viết vào những thời điểm lịch sử quan trọng của dân tộc Việt Nam thế kỷ 20...

Trang bìa được nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh - viết bằng tay của tác phẩm "Đường Kách Mệnh" xuất bản năm 1927, tác phẩm lý luận cách mạng đầu tiên về con đường cách mạng Việt Nam. (Hình trong bài chụp tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội).

Trang bìa được nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh - viết bằng tay của tác phẩm "Đường Kách Mệnh" xuất bản năm 1927, tác phẩm lý luận cách mạng đầu tiên về con đường cách mạng Việt Nam. (Hình trong bài chụp tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội).

Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được thông qua tại hội nghị thành lập Đảng, tháng 2/1930.

Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được thông qua tại hội nghị thành lập Đảng, tháng 2/1930.

Chánh cương vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được thông qua tại hội nghị thành lập Đảng, tháng 2/1930.

Chánh cương vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo, được thông qua tại hội nghị thành lập Đảng, tháng 2/1930.

Báo cáo (bằng tiếng Anh) của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, 18/2/1930.

Báo cáo (bằng tiếng Anh) của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc gửi Quốc tế Cộng sản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, 18/2/1930.

Bìa tác phẩm "Nhật ký chìm tàu" của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, 1931.

Bìa tác phẩm "Nhật ký chìm tàu" của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, 1931.

"Chương trình Việt Minh", tài liệu do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo tháng 5/1941.

"Chương trình Việt Minh", tài liệu do đồng chí Nguyễn Ái Quốc soạn thảo tháng 5/1941.

"Kính cáo đồng bào", lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc ngày 6/6/1941.

"Kính cáo đồng bào", lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc ngày 6/6/1941.

Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân, 22/12/1944.

Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân, 22/12/1944.

Bản giao ước đoàn kết do Chủ tịch Hồ Chí Minh và 5 đại biểu đại diện cho các đảng phái cùng ký tên, 24/11/1945.

Bản giao ước đoàn kết do Chủ tịch Hồ Chí Minh và 5 đại biểu đại diện cho các đảng phái cùng ký tên, 24/11/1945.

Lời khuyên đồng bào đi bỏ phiếu của Bác Hồ đăng trên Báo Quốc hội, số đặc biệt, ra ngày 6/1/1946.

Lời khuyên đồng bào đi bỏ phiếu của Bác Hồ đăng trên Báo Quốc hội, số đặc biệt, ra ngày 6/1/1946.

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công", bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi trong cuốn sổ danh dự của Đại hội Thống nhất Việt Minh - Liên Việt ngày 3/3/1951.

"Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công", bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi trong cuốn sổ danh dự của Đại hội Thống nhất Việt Minh - Liên Việt ngày 3/3/1951.

"Hữu nghị và hòa bình giữa nhân dân toàn thế giới!", bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 1/1954.

"Hữu nghị và hòa bình giữa nhân dân toàn thế giới!", bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh tháng 1/1954.

Mời quý độc giả xem video: Toàn văn Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập | VTV24.

Quốc Lê

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/rung-rung-nhin-lai-nhung-but-tich-vo-gia-cua-bac-ho-1991084.html