PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRẦN LƯU QUANG

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang được phân công theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; nông nghiệp và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; khoa học và công nghệ; thông tin và truyền thông.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; nông nghiệp và phát triển nông thôn;...

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tội phạm; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; nông nghiệp và phát triển nông thôn;...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định 506/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang được phân công theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Ngoại giao và quan hệ đối ngoại.

- Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vận động vốn vay ưu đãi; viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài.

- Hội nhập quốc tế; theo dõi, chỉ đạo đàm phán và thực hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương; cơ chế một cửa ASEAN, cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại.

- Đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI), đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

- Quan hệ của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và khu vực; công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông - Hải đảo.

- Công tác người Việt Nam ở nước ngoài và các vấn đề người nước ngoài ở Việt Nam. Các vấn đề về nhân quyền.

- Công tác dân tộc, tôn giáo; xóa đói giảm nghèo; những vấn đề thường xuyên về thi đua khen thưởng.

- Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

- Phòng, chống tội phạm; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

- Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

- Khoa học và công nghệ.

- Thông tin và truyền thông.

- Chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang theo dõi và chỉ đạo:

Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Dân tộc, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang làm nhiệm vụ:

+ Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc;

+ Phụ trách Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - Lào;

+ Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại;

+ Trưởng Ban Chỉ đạo nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền;

+ Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm;

+ Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

+ Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia;

+ Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia;

+ Trưởng Ban Chỉ đạo về Nhân quyền;

+ Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia: xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030;

+ Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai;

+ Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/phan-cong-cong-viec-pho-thu-tuong-tran-luu-quang-119230118095333336.htm