Phải có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề trong thời gian tập sự

Bà Đào Thị Thành (Quảng Ngãi) được tuyển dụng làm giáo viên trước ngày 1/4/2022, đã hoàn thành 12 tháng tập sự (trong thời gian tập sự bà nghỉ thai sản 6 tháng) và chưa có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp.

Theo Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT thì giáo viên mới tuyển dụng phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp trong vòng 36 tháng; tuy nhiên, theo Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT (có hiệu lực kể từ ngày 30/5/2023) thì giáo viên mới tuyển dụng phải bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp trong thời gian tập sự.

Bà Thành hỏi, trường hợp của bà để được công nhận hết tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III có yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp không?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông đối với giáo viên tập sự thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2023), cụ thể như sau:

"Giáo viên tuyển dụng mới phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày được tuyển dụng. Tính đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các trường hợp còn dưới 01 (một) năm thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành".

Bên cạnh đó, Điểm d Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức quy định: "Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự".

Do đó, thời gian bà Đào Thị Thành nghỉ sinh 6 tháng không được tính vào thời gian tập sự và bà có thời hạn 1 năm (tính từ ngày 30/5/2023) để hoàn thành việc bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông và có chứng chỉ.

Chinhphu.vn

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/phai-co-chung-chi-boi-duong-chuc-danh-nghe-trong-thoi-gian-tap-su-102240207112309125.htm