Gia Lai 24h: Gia Lai còn nhiều đơn vị, địa phương chưa nộp Quỹ phòng-chống thiên tai

Ngày 15-9, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 247/UBND-NL về đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng-chống thiên tai (PCTT) và xây dựng kế hoạch thu năm 2023.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/gia-lai-24h-gia-lai-con-nhieu-don-vi-dia-phuong-chua-nop-quy-phong-chong-thien-tai-post249338.html