Đồng Nai đặt mục tiêu net zero vào năm 2050

Ngày 19-2, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND phê duyệt đề án giảm thiểu khí carbon trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đề án đặt mục tiêu đánh giá đúng thực trạng mức phát thải nhà kính trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giảm thiểu carbon, góp phần hoàn thành mục tiêu phát thải ròng bằng 0 theo cam kết của Chính phủ. Xây dựng lộ trình và cách thức thực hiện giảm phát thải theo lộ trình tham chiếu của khu vực lân cận và mục tiêu đã được tích hợp trong quy hoạch tỉnh. Theo đó, giai đoạn 2025-2030 giảm 20%, giai đoạn 2030-2035 giảm 45%, giai đoạn 2035-2045 trung hòa carbon và năm 2050 phát thải nhà kính bằng 0.

Thời gian nghiên cứu đề án là 18 tháng. Thời gian triển khai thực hiện là giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phạm vi thực hiện trên toàn tỉnh. Có 7 ngành nghề, lĩnh vực, khu vực chủ yếu sẽ thực hiện đánh giá, nghiên cứu giải pháp thực hiện giảm thiểu carbon là: năng lượng; giao thông; công nghiêp; môi trường; nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất; xây dựng và vật liệu; khu đô thị.

Hoàng Lộc

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202402/dong-nai-dat-muc-tieu-net-zero-vao-nam-2050-9c349a3/