Doanh nghiệp được sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ để mua máy móc, thiết bị

Thông tư 67 cho phép doanh nghiệp được sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ này trong 02 năm (2022 và 2023) để mua mua máy móc, thiết bị cho đổi mới công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư số 67/2022/TT-BTC ngày 07/11/2022 (Thông tư 67) hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp (DN) trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của DN.

Nội dung mới của Thông tư 67 nhằm tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho DN trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế khi DN trích lập trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của DN (Quỹ).

Theo quy định thì Quỹ khoa học và công nghệ chỉ được sử dụng cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của DN. Tuy nhiên, để tháo gỡ khó khăn cho DN, phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid -19, Thông tư 67 đã hướng dẫn cụ thể, cho phép DN được sử dụng Quỹ này trong 02 năm (2022 và 2023) để mua mua máy móc, thiết bị cho đổi mới công nghệ, phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Cùng với đó, Thông tư cũng bổ sung hướng dẫn quản lý tài sản đối với trường hợp tài sản cố định dùng đồng thời cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Cụ thể, khi tài sản cố định hình thành từ nguồn Quỹ dùng đồng thời cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ thì DN chỉ việc tiếp tục theo dõi quản lý theo quy định và không phải tính khấu hao tài sản cố định vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

Nội dung này tạo thuận lợi cho DN trong trường hợp tài sản cố định hình thành từ nguồn Quỹ nhưng không sử dụng hết công suất, khi DN dùng tài sản này đồng thời cho sản xuất kinh doanh, nhằm tránh lãng phí nguồn lực của DN thì DN chỉ cần theo dõi tài sản cố định này, không tính khấu hao vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Đặc biệt, Thông tư 67 cũng hướng dẫn rõ hơn việc xác định thuế TNDN đối với trường hợp trích lập Quỹ trong thời gian DN đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN và có nhận điều chuyển Quỹ khoa học và công nghệ từ DN khác.

Theo đó, trường hợp DN có trích Quỹ trong thời gian đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN, có nhận điều chuyển Quỹ từ DN khác (DN điều chuyển), nếu DN sử dụng không đúng mục đích hoặc không sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% đối với số Quỹ đã trích và nhận điều chuyển, thì số thuế TNDN thu hồi được xác định đối với từng trường hợp.

Cụ thể: trường hợp DN trích Quỹ được hưởng ưu đãi và DN điều chuyển cũng được hưởng ưu đãi; trường hợp DN trích Quỹ được hưởng ưu đãi và DN điều chuyển không được hưởng ưu đãi;

Việc xác định số tiền nhận điều chuyển sử dụng không đúng mục đích, chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% được phân bổ theo tỷ lệ giữa số tiền nhận điều chuyển với số Quỹ trong kỳ tính thuế (bao gồm cả số trích Quỹ và số tiền nhận điều chuyển).

Nội dung này giúp cho DN dễ dàng trong việc xác định nghĩa vụ thuế đối với phần Quỹ không sử dụng hết trong từng trường hợp cụ thể khi DN trích Quỹ trong thời gian đang được ưu đãi thuế TNDN và có nhận điều chuyển Quỹ từ DN khác…

Thông tư 67 có hiệu lực từ ngày 23/12/2022 và áp dụng áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế từ kỳ tính thuế thu nhập DN năm 2022.

Nhật Linh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/doanh-nghiep-duoc-su-dung-quy-khoa-hoc-va-cong-nghe-de-mua-may-moc-thiet-bi-post522307.antd