Đà Nẵng phát động cuộc thi về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng vừa phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024.

Bà Mai Thị Thu - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng thông báo thể lệ cuộc thi.

Bà Mai Thị Thu - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng thông báo thể lệ cuộc thi.

Cuộc thi nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh,truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Đồng thời bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn sau 40 năm đổi mới đất nước và xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ TP Đà Nẵng.

Ông Đoàn Ngọc Hùng Anh - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết: "Cuộc thi này sẽ là một trong các giải pháp để chúng ta nâng cao được chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn thành phố. Cuộc thi phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng và một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp".

Theo Ban tổ chức, cuộc thi dành cho người Việt Nam ở trong nước, người nước ngoài trên địa bàn Đà Nẵng có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi.

Tác phẩm tham gia dự thi là tác phẩm chính luận bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch tiếng Việt) thuộc một trong các loại hình: Tạp chí (in hoặc điện tử), Báo (in hoặc điện tử), phát thanh/truyền hình/video.

Cuộc thi năm nay tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay; Bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay; nhận diện và đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; Thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động cuộc thi.

Ban Tổ chức sẽ trao 6 giải tập thể, 40 giải cho các loại hình, gồm phát thanh, truyền hình, báo viết, tạp chí, giải video clip, giải triển vọng và giải dành cho người lớn tuổi tiêu biểu. Thời gian trao giải trong tháng 12/2024.

Vũ Vân Anh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/da-nang-phat-dong-cuoc-thi-ve-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-post505316.html