3 doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư ban hành danh mục doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với các dịch vụ viễn thông Nhà nước quản lý.

Theo dự thảo, đối tượng áp dụng là cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến hoạt động bán buôn trong viễn thông và quản lý giá dịch vụ viễn thông; các doanh nghiệp viễn thông.

Dự thảo nêu rõ, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là 2 doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - dịch vụ truy nhập Internet.

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tổng Công ty Viễn thông Mobifone là 3 doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường đối với dịch vụ viễn thông di động mặt đất (gồm dịch vụ thoại và dịch vụ truy nhập Internet).

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Minh Hiển

Nguồn Chính Phủ: https://baochinhphu.vn/3-doanh-nghiep-vien-thong-co-vi-tri-thong-linh-thi-truong-102240527163919283.htm