Xây dựng bảng lương mới từ ngày 1/7/2024 dựa trên yếu tố nào?

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, bảng lương mới từ ngày 1/7/2024 sẽ bao gồm việc bãi bỏ mức lương cơ sở, thực hiện hợp đồng lao động theo quy định mới, xác định mức lương tối thiểu, mở rộng quan hệ tiền lương và hoàn thiện chế độ nâng bậc lương.

Xây dựng bảng lương mới từ ngày 1/7/2024 dựa trên yếu tố nào? - Ảnh minh họa

Xây dựng bảng lương mới từ ngày 1/7/2024 dựa trên yếu tố nào? - Ảnh minh họa

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 các yếu tố được xác định để thiết kế bảng lương mới như sau:

- Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

- Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ) đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này.

- Xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

- Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của Nhà nước.

- Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới.

Việc thiết kế bảng lương mới từ ngày 1/7/2024 theo Nghị quyết 27-NQ/TW nhằm tạo ra hệ thống lương minh bạch, công bằng và phù hợp với thực tế. Những điều chỉnh này không chỉ giúp nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động, mà còn cải thiện hoạt động của các cơ quan trong khu vực công. Điều quan trọng là thực thi hiệu quả để mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người.

Kim Quyên

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/xay-dung-bang-luong-moi-tu-ngay-172024-dua-tren-yeu-to-nao-172308.html