Viện kiểm sát kháng nghị, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bị đơn

Quá trình thực hiện chức năng kiểm sát giải quyết vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất xảy ra tại huyện Bình Xuyên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kháng nghị vì nhận thấy Tòa án nhân dân cùng cấp có sai lầm trong đánh giá chứng cứ dẫn đến ảnh hướng tới quyền, lợi ích hợp pháp của bị đơn.

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/video/kiem-sat-nhan-dan-tren-vnews-va-antv/vien-kiem-sat-khang-nghi-bao-ve-quyen-loi-ich-hop-phap-cua-bi-don-18711.html