Từ tiếng Anh gồm 29 chữ cái floccinaucinihilipilification nghĩa là gì?

Floccinaucinihilipilification lần đầu xuất hiện vào năm 1741, trong một bức thư của nhà thơ người Anh nổi tiếng.

Floccinaucinihilipilification /ˌflɒk.sɪ.nɔː.sɪ.nɪ.hɪl.ɪ.pɪl.ɪ.fɪˈkeɪ.ʃən/ (danh từ): Xem việc gì đó là tầm thường, không quan trọng.

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa floccinaucinihilipilification là hành động coi một điều gì đó là không quan trọng hoặc không hữu ích. Từ này thường được sử dụng theo cách hài hước, không mang tính công kích, châm biếm.

Được tạo thành bởi 29 chữ cái, floccinaucinihilipilification là một trong những từ tiếng Anh dài nhất. Tác giả của thuật ngữ độc đáo này là William Shenstone. Ông đã sử dụng floccinaucinihilipilification trong một bức thư được viết vào năm 1741.

Floccinaucinihilipilification là sự kết hợp của 4 từ trong ngôn ngữ Latin, gồm flocci, nauci, nihili, pili, đều mang ý nghĩa là những thứ nhỏ nhặt, không có giá trị. Những từ này ghép thêm với hậu tố fication trong ngôn ngữ Latin (nghĩa là làm, gây ra) để tạo thành một từ mới hoàn chỉnh.

Ứng dụng của từ floccinaucinihilipilification trong tiếng Anh:

- Grocery stores would never accept the coupon so I realized this floccinaucinihilipilification was just taking up space in my purse.

Dịch: Các cửa hàng tạp hóa không bao giờ chấp nhận phiếu giảm giá nên tôi nhận ra những thứ vô giá trị này chỉ chiếm chỗ trong ví của tôi.

- The floccinaucinihilipilification of the assignment became evident when the teacher assigned the class to copy the dictionary.

Dịch: Sự vô dụng của bài tập trở nên rõ ràng khi giáo viên cho phép cả lớp sao chép từ điển.

Thái An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tu-tieng-anh-gom-29-chu-cai-floccinaucinihilipilification-nghia-la-gi-post1336649.html