Tín chỉ carbon và nguồn tài nguyên nghìn tỷ của Việt Nam

Tín chỉ carbon, hay tín chỉ phát thải carbon, là một khái niệm được hình thành trong bối cảnh toàn cầu hóa nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính nhằm chống lại biến đổi khí hậu.

Duy Tiến (Tổng hợp)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/petrotimesmedia-tin-chi-carbon-va-nguon-tai-nguyen-nghin-ty-cua-viet-nam-706532.html