Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng

Chiều 14/6, tại thành phố Tam Kỳ, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội thảo khoa học 'Công tác tham mưu trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước - Thực trạng và giải pháp'.

Quang cảnh hội khoa học “Công tác tham mưu trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước - Thực trạng và giải pháp”.

Quang cảnh hội khoa học “Công tác tham mưu trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước - Thực trạng và giải pháp”.

Các đồng chí: Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam; Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có gần 100 đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương, chuyên gia, nhà khoa học; đại diện thường trực các tỉnh ủy, thành ủy và đại diện ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An phát biểu tại hội thảo.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An cho biết, qua gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, các cơ quan Đảng Trung ương đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản, nghị quyết quan trọng về công tác tổ chức, cán bộ.

Công tác tham mưu về lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng qua 40 năm đổi mới đã có nhiều dấu ấn, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn; góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước.

Tuy nhiên, công tác tổ chức xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng còn gặp nhiều khó khăn. Việc thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương của Đảng về một số nội dung trong công tác cán bộ còn chậm, còn một số nội dung chưa thống nhất giữa pháp luật của Nhà nước với quy định của Đảng. Chính sách cán bộ chưa thực sự tạo động lực để cán bộ toàn tâm, toàn ý với công việc. Năng lực của đội ngũ cán bộ chưa đồng đều; nhiều cán bộ thiếu tính chuyên nghiệp.

Do vậy, việc tổng kết những thành tựu, đánh giá những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm về công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước có giá trị rất to lớn cả về mặt lý luận và thực tiễn trong phát triển lý luận về đổi mới công tác tổ chức xây dựng Đảng trong giai đoạn tiếp theo.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phan Thăng An cho rằng, hội thảo lần này là diễn đàn để các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, các địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học trao đổi, thảo luận, đánh giá những thành tựu, hạn chế trong công tác tham mưu trên lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng qua 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới; xác định những vấn đề đặt ra, những yêu cầu đối với ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong giai đoạn cách mạng mới.

Đồng thời, đề xuất hệ thống quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới, góp phần xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ Ban Tổ chức Trung ương Trần Thị Minh cho biết, Ban Tổ chức hội thảo nhận được 25 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo, quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng ở Trung ương và địa phương khu vực các tỉnh miền trung-Tây Nguyên.

Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ Ban Tổ chức Trung ương Trần Thị Minh cho biết, Ban Tổ chức hội thảo nhận được 25 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo, quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng ở Trung ương và địa phương khu vực các tỉnh miền trung-Tây Nguyên.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Trần Thị Minh, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ Ban Tổ chức Trung ương cho biết, qua hơn 18 tháng nghiên cứu đề tài và triển khai công tác tổ chức hội thảo, Ban Tổ chức Trung ương đã nhận được 25 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, các đồng chí lãnh đạo, quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác tham mưu trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng ở Trung ương và địa phương khu vực các tỉnh miền trung-Tây Nguyên.

Để phân tích sâu sắc hơn thực trạng công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng của các cơ quan tham mưu từ Trung ương tới địa phương; làm rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân và đề xuất giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu trong thời gian tới, góp phần tổng kết 40 năm đổi mới và đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, Ban Tổ chức hội thảo đề nghị các báo cáo viên, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý tập trung vào một số vấn đề còn nhiều băn khoăn, cần có sự trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng.

Cụ thể, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ 3 vấn đề: Một là, những thành tựu và hạn chế chủ yếu của công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng của các ban, cơ quan Đảng Trung ương qua 40 năm đổi mới là gì? Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra qua thực tiễn.

Hai là, từ kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương trong thời gian qua, đề nghị các đồng chí thảo luận về việc hoàn thiện đồng bộ thể chế về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quản lý kinh tế-xã hội; các nội dung cần tập trung tham mưu trong thời gian tới; việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tham mưu, các cơ chế, chính sách cần đề xuất đối với cán bộ tham mưu.

Ba là, từ thực tiễn công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng tại địa phương, cơ quan, ngành, lĩnh vực đang phụ trách, đồng chí hãy nêu những ưu điểm, hạn chế, vướng mắc, những bài học kinh nghiệm quý, những cách làm hay và đề xuất những giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng công tác tham mưu trong thời gian tới.

“Từ các tham luận và kết quả nghiên cứu của Ban Chủ nhiệm đề tài, có thể khẳng định công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng đã góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của các cấp ủy, tổ chức đảng”, đồng chí Trần Thị Minh, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý tập trung trao đổi, thảo luận vào một số vấn đề còn nhiều băn khoăn; làm rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân và đề xuất giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tham mưu trong thời gian tới, góp phần tổng kết 40 năm đổi mới và đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tim-giai-phap-nang-cao-hieu-qua-chat-luong-cong-tac-tham-muu-tren-linh-vuc-to-chuc-xay-dung-dang-post814399.html