Thông tin chuyên đề lĩnh vực ngoại giao và văn hóa chính trị

  Tham dự thông tin chuyên đề do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các đại biểu đã lắng nghe toàn bộ nội dung liên quan đến lĩnh vực 'Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng' và 'Văn hóa chính trị của người lãnh đạo quản lý và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới'.

  Ngày 22/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý II/2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối cùng đại diện thường trực, Ban Tuyên giáo các Đảng ủy trực thuộc; đội ngũ báo cáo viên, dư luận viên Đảng ủy Khối và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức công tác tại cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao Việt Nam trình bày chuyên đề “Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng”.

  PGS. TS. Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trình bày chuyên đề “Văn hóa chính trị của người lãnh đạo quản lý và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”.

  Tại chuyên đề "Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng", đồng chí Lê Thị Thu Hằng đã làm rõ nội hàm của "Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng". Đồng chí Lê Thị Thu Hằng cho biết, quán triệt đường lối đối ngoại mà Đại hội Đảng lần XIII đã xác định, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 nhấn mạnh xây dựng nền ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng.

   Hội nghị thông tin chuyên đề về lĩnh vực ngoại giao và văn hóa chính trị do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức

  Hội nghị thông tin chuyên đề về lĩnh vực ngoại giao và văn hóa chính trị do Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức

  Cụ thể, ngoại giao tiên phong là đối ngoại giữ vai trò đi trước, mở đường khai thông. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp như hiện nay, vai trò tiên phong của ngoại giao có vai trò rất quan trọng, thể hiện ở việc đánh giá, dự báo tình hình, nhận diện cũng như kiến tạo thời cơ và chỉ ra thách thức để bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa, nhanh nhạy phát hiện các vấn đề mới, tham mưu chiến lược, thúc đẩy đổi mới tư duy, tìm hướng đi thuận lợi cho phát triển đất nước….

  Đề cập đến tính toàn diện của ngoại giao Việt Nam, đồng chí Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, đó là việc phát huy đối ngoại trên tất cả các kênh: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, và đối ngoại nhân dân, thể hiện ở chủ thể thực hiện đối ngoại bao gồm cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân; trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội; liên kết và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác với tất cả đối tác, địa bàn, khu vực.

  Với ngoại giao hiện đại, đồng chí Lê Thị Thu Hằng cho rằng, bên cạnh kết hợp ngoại giao theo tư tưởng Hồ Chí Minh với tiếp thu các giá trị của nhân loại, ngành Ngoại giao cần tập trung vào đào tạo đội ngũ cán bộ đối ngoại, không chỉ với Bộ Ngoại giao mà của tất cả các lĩnh vực, các bộ, ngành và địa phương, để có thể triển khai đồng bộ các nhiệm vụ ngoại giao hiện nay.

  Đồng chí Lê Thị Thu Hằng cho biết, thời gian qua, Ngoại giao Việt Nam đã chủ động thích ứng, tiên phong, toàn diện trong ngoại giao vaccine, đưa vaccine phòng COVID-19 về Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam từ một nước có tỷ lệ tiêm vaccine rất thấp, vượt lên là 1 trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, Ngoại giao Việt Nam còn chủ động tạo môi trường đối ngoại hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

  Thông tin về chuyên đề "Văn hóa chính trị của người lãnh đạo quản lý và vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới", PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng cho biết, trong bài phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24/11/2021, Tổng Bí thư đã nêu rõ: "Văn hóa là những gì tinh hoa, tinh túy nhất, được chưng cất, kết tinh, hun đúc thành những giá trị tốt đẹp, cao thượng, đặc sắc nhất, rất nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa, nhân tình, tiến bộ (một con người có văn hóa, một gia đình có văn hóa, một dân tộc có văn hóa; lối sống văn hóa, nếp sống văn hóa, cách ứng xử có văn hóa,...). Còn những gì xấu xa, việc làm ti tiện, đớn hèn, những hành động phi pháp, bỉ ổi... là vô văn hóa, phi văn hóa, phản văn hóa. Hạnh phúc của con người không phải chỉ ở chỗ nhiều tiền, lắm của, ăn ngon, mặc đẹp, mà còn ở sự phong phú về tâm hồn, được sống giữa tình thương và lòng nhân ái, lẽ phải và công bằng".

  Ý nghĩa đó, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng cho rằng, một trong những điều cốt yếu trong văn hóa chính trị của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý là phải làm thế nào tập hợp, tác động quần chúng nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, tự nguyện tham gia vào quá trình chính trị - xã hội. Muốn vậy, cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý phải gương mẫu cho quần chúng. Không nêu gương, chính bản thân cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý đã tự mình không còn chân chính, cách mạng.

  Để thực thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý, PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng cho rằng đưa ra một số giải pháp như cụ thể hóa nội dung nêu gương của từng chức danh, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo quản lý, gắn với đánh giá, khen thưởng, kỷ luật; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương…/.

  PV

  Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/thong-tin-chuyen-de-linh-vuc-ngoai-giao-va-van-hoa-chinh-tri-613653.html