Thanh toán 2.977 tỷ đồng công trái giáo dục

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Thực hiện chủ trương thanh toán công trái giáo dục đợt phát  hành năm 2003, từ ngày 5-5 Kho bạc Hà Nội đã tổ chức các điểm thanh toán trên toàn địa bàn thành phố.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=124930&sub=74&top=41