Tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo khắc phục các hạn chế trong thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính sau khi có kết quả kiểm tra năm 2023 của đoàn kiểm tra cấp tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh; chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị ngay từ đầu năm; tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất trong năm nay và các năm tiếp theo; rà soát việc tổ chức, tiến độ thực hiện, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương để giải quyết đúng tiến độ, nhất là những công việc đã để chậm trễ, kéo dài; chấn chỉnh, xử lý nghiêm việc tham mưu chậm trễ, không đảm bảo chất lượng; động viên những điển hình về tinh thần làm việc, trách nhiệm trong công việc và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến giải quyết công việc, thủ tục hành chính; chú trọng thái độ ứng xử, giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với công dân trong khi tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ thủ tục hành chính. Đồng thời, thực hiện đúng quy định về tổ chức bộ máy, sử dụng hiệu quả số người làm việc được giao, chấm dứt việc hợp đồng lao động làm chuyên môn nghiệp vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước theo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ và chỉ đạo của UBND tỉnh…

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được kiểm tra trong năm 2023 cần tiếp tục rà soát, kiểm tra và thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đã được kiến nghị trong thông báo kết quả kiểm tra của đoàn kiểm tra…

TÂM MAI

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202402/tang-cuong-kiem-tra-viec-chap-hanh-ky-luat-ky-cuong-hanh-chinh-8d26c4c/