Vẽ đời - đời vẽ

Vẽ đời - đời vẽ

Nhiều con mắt nhìn bà. Rồi nhiều con mắt nhìn cô. Họ nhìn lên rồi nhìn xuống.