Thành tựu ấn tượng của các nhà khoa học Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19

Thành tựu ấn tượng của các nhà khoa học Việt Nam trong cuộc chiến chống Covid-19

Công bố test thử Covid-19 thứ 2: Những nghiên cứu đặt hàng từ cuộc sống

Công bố test thử Covid-19 thứ 2: Những nghiên cứu đặt hàng từ cuộc sống

Việt Nam sản xuất thành công bộ KIT test nhanh virus COVID-19

Việt Nam sản xuất thành công bộ KIT test nhanh virus COVID-19

Chế tạo thành công bộ kit giải tỏa áp lực trong phòng, chống dịch

Chế tạo thành công bộ kit giải tỏa áp lực trong phòng, chống dịch

Giám đốc Học Viện Quân y: Chế tạo thành công bộ kít giải tỏa áp lực phòng, chống dịch COVID-19

Giám đốc Học Viện Quân y: Chế tạo thành công bộ kít giải tỏa áp lực phòng, chống dịch COVID-19

Công bố bộ kit phát hiện SARS-CoV-2 do Việt Nam sản xuất

Công bố bộ kit phát hiện SARS-CoV-2 do Việt Nam sản xuất

Việt Nam chính thức sản xuất bộ Kit phát hiện virus SARS-CoV-2

Việt Nam chế tạo thành công bộ sinh phẩm phát hiện virus SARS-CoV-2