Công tác chính trị - nhân tố hàng đầu xây dựng lực lượng Công an Cách mạng

Công tác chính trị - nhân tố hàng đầu xây dựng lực lượng Công an Cách mạng

Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, CAND luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt...

Khánh thành tượng đài lãnh tụ Lênin tại Tây Đức

V.I. Lênin đấu tranh chống lại phái dân túy để bảo vệ chủ nghĩa Mác và những gợi mở trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay

V.I. Lênin đấu tranh chống lại phái dân túy để bảo vệ chủ nghĩa Mác và những gợi mở trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta hiện nay

Phê phán của V.I. Lênin đối với chủ nghĩa xét lại - ý nghĩa trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay

Phê phán của V.I. Lênin đối với chủ nghĩa xét lại - ý nghĩa trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam hiện nay

Chuyên gia Nga: 'Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại một di sản trí tuệ tuyệt vời'

Chuyên gia Nga: 'Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại một di sản trí tuệ tuyệt vời'

Phòng và chống tệ cơ hội chính trị hiện nay

Phòng và chống tệ cơ hội chính trị hiện nay

Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định vận dụng sáng tạo tư tưởng của V.I. Lênin vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam thời kỳ đổi mới

Phát hành bộ tem Kỷ niệm 150 năm ngày sinh Lênin

V.I.Lênin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới

'V.I. Lênin - người sáng tạo ra cuộc đời mới'

Kiên quyết phòng chống hiệu quả nạn tham nhũng

Giới trẻ Nga tự hào về V.I. Lênin

Tem về Lênin

V.I.Lê-nin với vấn đề giáo dục, rèn luyện và sàng lọc đội ngũ đảng viên

V.I.Lênin - Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2020): Cách mạng là sáng tạo

'V.I. Lênin và thời đại'

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V. I. Lênin (22-4-1870 - 22-4-2020): V. I. Lênin - Một nhân cách vĩ đại

Chủ nghĩa Lênin với con đường cách mạng Việt Nam

Xây dựng Đảng về tư tưởng theo chỉ dẫn của V.I.Lênin

Vận dụng tư tưởng cơ bản của V.I. Lênin về cán bộ vào việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp

Nghệ An: Xây dựng tượng đài V.I. Lênin tại TP.Vinh

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng và phát triển con người: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Phòng và chống tệ cơ hội chính trị hiện nay

Tạo động lực thi đua

Nhận thức đúng về đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng ta

Nhiệm vụ mới và lực lượng mới

Kết quả thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng', tuần 3

Nhớ về nơi ấy trước lúc Bác đi xa

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh niên

V.I.Lênin: Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới

Thư viện Làng Sen – lan tỏa văn hóa đọc trên quê Bác

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 101 năm Cách mạng tháng Mười Nga