Kênh dẫn… rác!

Kênh dẫn… rác!

Dẫn nước chớ Ba Tam Kỳ? Kênh mương mà dẫn rác là sao?