Những dấu ấn đặc biệt của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Với kinh nghiệm, khả năng điều hành, dẫn dắt trong thời gian công tác tại Quốc hội, tân Chủ tịch dù mới nhậm chức nhưng phong cách, khả năng điều hành, dẫn dắt đã thể hiện rõ vai trò 'nhạc trưởng.'

Những điểm nhấn trong tuần làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XV

Trong tuần đầu tiên của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội xem xét, cho ý kiến và quyết nhiều nội dung quan trọng.

Quốc hội bầu ông Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Sau khi tuyên thệ 'tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp', Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết sẽ cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dốc toàn bộ tâm sức, trí lực phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân

Quá trình công tác của tân Chủ tịch nước Tô Lâm

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an giữ chức Chủ tịch nước.

Đại tướng Tô Lâm thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an

Sáng 22/5, với 465/465 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với Đại tướng Tô Lâm.

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an với Đại tướng Tô Lâm

Sáng 22/5, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Đại tướng Tô Lâm thôi làm Bộ trưởng Bộ Công an

465/465 đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an với Đại tướng Tô Lâm.

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026.

Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch nước Tô Lâm

Sáng 22/5, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Sáng 22-5, sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Đại tướng Tô Lâm

Tại kỳ họp thứ 7 diễn ra vào sáng 22/5, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch nước.

Đại tướng Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Sáng 22-5, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ngay sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, Đại tướng Tô Lâm đã thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.

Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước

Sáng 22/5, với 472/473 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) có mặt biểu quyết tán thành (chiếm 96,92% tổng số ĐBQH), Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trở thành tân Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiểu sử tân Chủ tịch nước Tô Lâm

Từ sinh viên Học viện An ninh nhân dân, ông Tô Lâm gắn bó với ngành Công an 45 năm, trước khi được Quốc hội khóa XV bầu làm Chủ tịch nước, sáng 22/5.

Đại tướng Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

Sáng 22/5, Đại tướng Tô Lâm đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Sáng 22/5/2024, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiểu sử Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm

Với 472/473 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Tô Lâm giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội bầu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Sáng 22/5, với số phiếu 472/473 đại biểu có mặt tán thành, Đại tướng Tô Lâm trúng cử Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quốc hội bầu Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước

Sáng 22/5, Quốc hội đã bầu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đại tướng Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước

Với 472/473 ĐBQH tham qua biểu quyết tán thành (chiếm 96,92%), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước đối với ông Tô Lâm.

Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức

Sáng 22/5, tại Nhà Quốc hội, với 96,92% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Sáng 22.5, Bộ trưởng Công an, đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15.

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức

Quốc hội khóa XV thống nhất bầu Đại tướng Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026, với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước

Sáng 22/5, căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã bầu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiểu sử tân Chủ tịch nước Tô Lâm

Sáng 22/5, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu đồng chí Tô Lâm làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức

Sáng 22/5, tân Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ nhậm chức trước toàn thể đồng bào, cử tri cả nước.

Ông Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Với đa số đại biểu tán thành, sáng 22/5/2024, Quốc hội đã bầu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 22-5, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại tướng Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại tướng Tô Lâm được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước

Sáng nay, 22/5, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành quy trình bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Với 472/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm Chủ tịch nước, tuyên thệ nhậm chức

Với sự tín nhiệm của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trở thành Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại tướng Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Quốc hội khóa XV vừa thông qua Nghị quyết về việc bầu Đại tướng Tô Lâm giữ chức Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại tướng Tô Lâm được bầu giữ chức Chủ tịch nước

Với 472/473 đại biểu tán thành, sáng 22/5, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an giữ chức Chủ tịch nước, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đồng chí Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Với 472/473 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại tướng Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước

Sáng nay, với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã bầu Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm Chủ tịch nước thứ 13 của Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Video tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm làm lễ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Trước đó, Quốc hội đã bỏ phiếu đồng chí Tô Lâm làm Chủ tịch nước với tỷ lệ tán thành rất cao.

Sáng 22/5, Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước

Sáng 22/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.

Sáng nay Quốc hội bầu Chủ tịch nước, phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an

Hôm nay (22/5), Quốc hội sẽ tiếp tục quy trình nhân sự, bầu Chủ tịch nước và phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm.

Sáng nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an

Sau khi được Quốc hội bầu và thông qua nghị quyết, tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cử danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch nước

Tại phiên họp chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề cử danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử trên.

Quốc hội thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước

Theo nghị trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, cuối giờ chiều nay (21/5), Quốc hội thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước.

Quốc hội sẽ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an với Đại tướng Tô Lâm

Chiều 21/5, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trình bày tờ trình điều chỉnh chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, thêm nội dung miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an đối với Đại tướng Tô Lâm, người được Trung ương giới thiệu để Quốc hội bầu Chủ tịch nước.