Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Lênin

Đoàn đại biểu TP Hà Nội dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Lênin

Gương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH theo tinh thần Cách mạng tháng Mười

Gương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH theo tinh thần Cách mạng tháng Mười

Lãnh đạo TP Hà Nội đặt hoa tưởng niệm V. I. Lê-nin

Lãnh đạo TP Hà Nội đặt hoa tưởng niệm V. I. Lê-nin

Nga kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười, tái hiện cuộc diễu binh huyền thoại 1941

Nga kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười, tái hiện cuộc diễu binh huyền thoại 1941

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 101 năm Cách mạng tháng Mười Nga

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 101 năm Cách mạng tháng Mười Nga

Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài V.I.Lenin

Lãnh đạo TP Hà Nội dâng hoa tưởng niệm tại Tượng đài V.I.Lenin

Kiên định lý tưởng, con đường cách mạng vô sản và Chủ nghĩa Mác - Lênin

Kiên định lý tưởng, con đường cách mạng vô sản và Chủ nghĩa Mác - Lênin

Những bức ảnh cho thấy bệnh viện Xô Viết từng vào loại tốt nhất

Những bức ảnh cho thấy bệnh viện Xô Viết từng vào loại tốt nhất

Những bức ảnh cho thấy bệnh viện Xô Viết từng vào loại tốt nhất

Những bức ảnh cho thấy bệnh viện Xô Viết từng vào loại tốt nhất