Bổ nhiệm Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Bổ nhiệm Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Bộ Nội vụ vừa trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; Vụ...
Bổ nhiệm nhân sự Bộ Nội vụ

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Nội vụ

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông bổ nhiệm lãnh đạo mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông bổ nhiệm lãnh đạo mới

Bộ Nội vụ bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị

Bộ Nội vụ bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị

Nhân sự mới của Ban Bí thư, Bộ Nội vụ

Nhân sự mới của Ban Bí thư, Bộ Nội vụ

Chuẩn y chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam

Chuẩn y chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Nội vụ

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Nội vụ