Bộ trưởng, chủ tịch tỉnh vào Quốc hội hết, lấy ai chất vấn?

Bộ trưởng, chủ tịch tỉnh vào Quốc hội hết, lấy ai chất vấn?

Đề xuất giảm cấp phó, giảm số đại biểu HĐND

Đề xuất giảm cấp phó, giảm số đại biểu HĐND

Tránh trường hợp xin ủy quyền trở thành cơ chế xin - cho

Tránh trường hợp xin ủy quyền trở thành cơ chế xin - cho

Bộ trưởng, chủ tịch tỉnh vào Quốc hội hết, lấy ai chất vấn?

Bộ trưởng, chủ tịch tỉnh vào Quốc hội hết, lấy ai chất vấn?

Nên giảm cấp phó, bớt đại biểu HĐND

Nên giảm cấp phó, bớt đại biểu HĐND

Giảm đại biểu HĐND có thiếu người giám sát ?

Giảm đại biểu HĐND có thiếu người giám sát ?

Nên giảm cấp phó, bớt đại biểu HĐND

Nên giảm cấp phó, bớt đại biểu HĐND

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn: Cần nhiều cấp phó chứng tỏ là cấp trưởng yếu

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn: Cần nhiều cấp phó chứng tỏ là cấp trưởng yếu

Chính quyền đô thị là để phục vụ dân tốt hơn

Chính quyền đô thị là để phục vụ dân tốt hơn