Đại biểu Quốc hội tranh luận 'gắt' về đề xuất cưỡng chế cắt điện, nước

Đại biểu Quốc hội tranh luận 'gắt' về đề xuất cưỡng chế cắt điện, nước

Ngày 22/10, thảo luận về kiến nghị bổ sung biện pháp cưỡng chế 'ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước'...
Vẫn còn ý kiến khác nhau về biện pháp cưỡng chế cắt điện, nước

Vẫn còn ý kiến khác nhau về biện pháp cưỡng chế cắt điện, nước

Vẫn giữ 2% kinh phí công đoàn

Vẫn giữ 2% kinh phí công đoàn

Đảm bảo bí mật thông tin liên quan đến các vụ việc hòa giải

Đảm bảo bí mật thông tin liên quan đến các vụ việc hòa giải

Đảm bảo bí mật thông tin liên quan đến các vụ việc hòa giải

Đảm bảo bí mật thông tin liên quan đến các vụ việc hòa giải

Khắc phục những khó khăn, vướng mắc của cơ chế hòa giải, đối thoại

Khắc phục những khó khăn, vướng mắc của cơ chế hòa giải, đối thoại

Khắc phục những khó khăn, vướng mắc của cơ chế hòa giải, đối thoại hiện hành

Khắc phục những khó khăn, vướng mắc của cơ chế hòa giải, đối thoại

Khắc phục những khó khăn, vướng mắc của cơ chế hòa giải, đối thoại

KẾT LUẬN PHIÊN HỌP THỨ 42 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KẾT LUẬN PHIÊN HỌP THỨ 42 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Ngành tư pháp khắc phục được tình trạng xin lùi, xin rút dự án Luật

Ngành tư pháp khắc phục được tình trạng xin lùi, xin rút dự án Luật

Triển khai thực hiện các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua

Triển khai thực hiện các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua

Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trật tự xây dựng

Ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trật tự xây dựng

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Việc ban hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nâng cao ý thức pháp luật của người dân

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Việc ban hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nâng cao ý thức pháp luật của người dân

Mỗi vụ hòa giải thành giúp giảm chi ngân sách ít nhất 4,3 triệu đồng

Mỗi vụ hòa giải thành giúp giảm chi ngân sách ít nhất 4,3 triệu đồng

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và luật Tổ chức chính quyền địa phương

NHIỀU KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG VIỆC THÍ ĐIỂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TẠI 16 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

NHIỀU KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG VIỆC THÍ ĐIỂM HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TẠI 16 TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Hòa giải, đối thoại sẽ giảm áp lực cho ngành Tòa án

Hòa giải, đối thoại sẽ giảm áp lực cho ngành Tòa án

Phiên họp thứ 37: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến với 12 dự án luật

Phiên họp thứ 37: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến với 12 dự án luật