Đảm bảo tiến độ xây dựng Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019

Đảm bảo tiến độ xây dựng Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019

Trình Quốc hội Nghị quyết xử lý tiền nợ thuế không còn khả năng thu tại kỳ họp thứ 8

Trình Quốc hội Nghị quyết xử lý tiền nợ thuế không còn khả năng thu tại kỳ họp thứ 8

Nghị quyết xử lý nợ thuế sẽ không chồng chéo với Luật Quản lý thuế 2019

Nghị quyết xử lý nợ thuế sẽ không chồng chéo với Luật Quản lý thuế 2019

Luật Quản lý thuế năm 2019: Chính sách cởi mở, ý thức người nộp thuế nâng cao

Luật Quản lý thuế năm 2019: Chính sách cởi mở, ý thức người nộp thuế nâng cao

Siết chặt quản lý thuế doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Siết chặt quản lý thuế doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Tổng cục Thuế phổ biến những điểm mới của Luật Quản lý thuế 2019

Tổng cục Thuế phổ biến những điểm mới của Luật Quản lý thuế 2019

Phổ biến nội dung mới sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế

Phổ biến nội dung mới sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế

Phổ biến những nội dung mới của Luật Quản lý thuế 2019

Phổ biến những nội dung mới của Luật Quản lý thuế 2019

Quyền của người nộp thuế được mở rộng hơn

Quyền của người nộp thuế được mở rộng hơn

Chỉ đề nghị 'xóa' 12 nghìn tỷ nợ không còn khả năng thu hồi thuộc 7 nhóm

Chỉ đề nghị 'xóa' 12 nghìn tỷ nợ không còn khả năng thu hồi thuộc 7 nhóm

Luật Quản lý thuế 2019: 5 nội dung đáng chú ý nhất

Luật Quản lý thuế 2019: 5 nội dung đáng chú ý nhất